เกี่ยวกับเรา

สัญลักษณ์ของฟาร์ม่าสโตร์

ฟาร์ม่าสโตร์ ได้ใช้สัญลักษณ์เฉลวซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อสื่อถึงการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาและวิชาชีพเภสัชกรรม

โดยมีตัวอักษรย่อคำว่า “Pharma Store” ในสัญลักษณ์เป็น “P” และ “S” และคล้องเชื่อมกันอย่างกลมกลืน แสดงถึงพลกำลังที่หลอมรวมกันของฟาร์ม่าสโตร์ ซึ่งมีความมุ่งมุ่นเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

ความเป็นมาของฟาร์ม่าสโตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

Better Commnuity Health

เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของชุมชน

พันธะกิจ (Mission)

To provide accessible and affordable healthcare solutions to our community and improve the overall health and well-being of our customers.

เพื่อเข้าถึงและส่งมอบบริการทางสุขภาพสู่ผู้คนในชุมชน และยกระดับสุขภาพโดยรวมและสุขภาวะของประชาชน

กลยุทธ์ (Strategy)

  • To offer a comprehensive range of pharmaceutical products and services, and to continually evaluate and upgrade our offerings to meet the changing needs of our customers.

  • We will differentiate ourselves by providing personalized and exceptional customer service, and by implementing innovative technology to streamline our operations and enhance the customer experience.

ค่านิยมองค์กร (Core value)

  1. Customer Focus: We prioritize the needs and satisfaction of our customers above all else.

  2. Integrity: We maintain the highest ethical standards in all our dealings.

  3. Collaboration: We work together as a team to achieve our common goals.

  4. Continuous Improvement: We strive for excellence and continuously seek to improve our products, services, and processes.

  5. Community: We are committed to improving the health and well-being of the communities we serve.