วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ และ ดร.ภก.กัญจน์ โสดาลี กลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ เข้าร่วมงานบอกเล่า และแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆ นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 1 ในงาน Pharmario เรื่อง “บทบาทเภสัชกรชุมชน” รวมทั้งให้แง่คิดในการทำงาน สร้างความประทับใจ เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนเภสัชศาสตร์

ขอขอบพระคุณคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้เรียนเชิญทางกลุ่มร้านยาฟาร์มาสโตร์ เข้าร่วมงานดังกล่าว