[ข่าวจากสภาเภสัชกรรม]

สภาเภสัชกรรมขอขอบพระคุณ คณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่เห็นชอบในการปรับอัตรากำลังเภสัชกรปฐมภูมิจากสัดส่วน 1:30000 เป็น 1:10000