สภาเภสัชกรรม​ ขอเชิญร้านยาที่สนใจเข้าร่วม MODEL 3

ตามที่โครงการลดความแออัดของ สปสช.ได้เริ่มดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่งขณะนี้สภาเภสัชกรรมต้องการร้านที่สนใจเข้าร่วมดำเนินการในรูปแบบที่ 3 (Model 3) หลักการคือร้านยาจัดหายาเองในการให้บริการผู้ป่วยที่ถูกส่งข้อมูลใบสั่งยาจากรพ.ในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามและให้บริบาลตามมาตรฐานงานเภสัชกรรมชุมชน

สำหรับเภสัชกรร้านยาที่พร้อมดำเนินการ ในรูป
แบบ Model 3 สามารถสมัครได้ตาม QR code
พร้อมกรอกรายละเอียดเพื่อ admin จะได้เชิญ
เข้าร่วมกลุ่ม Line Open Chat ต่อไป

ทั้งนี้ทุกท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่ม จำเป็นต้องแสดงตัวด้วยการ
เปลี่ยนชื่อ user เป็นชื่อเภสัช-ชื่อร้าน

ศูนย์​พัฒนา​การบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรม
สภาเภสัชกรรม