ขอเชิญเภสัชกรทุกท่าน ร่วมรับชม Live facebook สภาเภสัชกรรม
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 19:00 – 20:00
หัวข้อ
“บทบาทของเภสัชกร ในการติดตามอาการไม่พึงประสงค์
จากยาในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค “
วิทยากรโดย
ภก. วรพงษ์ สังสะนะ
เภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขาโรคติดเชื้อ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ
ผศ.ภญ. โชติรัตน์ นครานุรักษ์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินรายการโดย
ภก.อรรถเดช อุณหเลขกะ