สำหรับเภสัชกรที่ได้ให้บริการแจก ATK ในช่วงที่ผ่านมาทุกรอบ และการแจกยาคุมผ่านระบบ Health platform กรณีที่ยังคงค้างเบิกค่าใช้จ่าย
ขอเข้าร่วมประชุมแนวทางการอุทธรณ์

ในวันที่ วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565
เวลา 19.00 น.

https://zoom.us/j/93415814632?pwd=ZStXN25EaVBQeHdldHdsY1d6RlQrdz09

#สภาเภสัชกรรม
#ศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีพ
#ATK
#healthplatform
#สปสช