วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ และ ดร.ภก.กัญจน์ โสดาลี กลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ เข้าร่วมบอกเล่า และแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆ นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 1 ในงาน #เสวนาประสาเภสัชฯ เรื่อง “บทบาทเภสัชกรสาขาต่างๆ” ในรายวิชาเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1 อีกทั้งให้แง่คิดในการทำงาน สร้างความประทับใจ เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนและเห็นบทบาทต่างๆของวิชาชีพเภสัชกร
โดยมี พี่ ๆ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่านอื่น ๆ ร่วมเสวนาด้วย ได้แก่
◾ ภญ.วิบูลย์ศรี กุศล เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
◾ ภก.กิติศักดิ์ อ่อนปาน ทำงานกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
◾ อ.ภก. ธีรชัย เรืองบัณฑิต อาจารย์สังกัดภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอขอบพระคุณคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้เรียนเชิญทางกลุ่มร้านยาฟาร์มาสโตร์ เข้าร่วมงานดังกล่าว