ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ไร่ขิง ผ่านการรับรองเป็นร้านยาคุณภาพจากสภาเภสัชกรรม อย่างเป็นทางการแล้ว หลังผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสภาเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565