สภาเภสัชกรรม พร้อมเครือข่ายวิชาชีพ
พร้อมแถลงจุดยืนในประเด็น
การมีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยา เต็มตามเวลาที่เปิดให้บริการ

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565
เวลา 19:00 น.

ทาง FB Live สภาเภสัชกรรม

#สภาเภสัชกรรม
#เภสัชกรรมชุมชน
#ร้านยามีเภสัชกรช่วยท่านได้
#ร้านยาคุณภาพ
#ร้านยาทุกที่ต้องมีเภสัชกร