การอบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง” รุ่นที่ 2
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-032-11-2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตลอดการอบรม 4 หน่วยกิต

Link : https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=seminar_detail&subpage=seminar_detail&id=4383