การอบรมหลักสูตร “การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน”
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-033-11-2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตลอดการอบรม 6 หน่วยกิต