ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การดูและอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน