วันจันทร์ที่ 5 กย 2565 ร่วมรับฟัง บทบาทของเภสัชร้านยา และการนำร้านยาเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของประเทศ เพื่อความมั่นคงของร้านยาในอนาคต มาเรียนรู้ร่วมกันว่าจะเกิดบริการทางวิชาชีพอะไรบ้างกับ การดูแลผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ