แนวทางรักษาโควิด แบบ 5+5
สำหรับกลุ่มไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย แยกกักรักษาที่บ้าน
5 วัน รักษาตามอาการ
• งดออกจากบ้าน
• สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น
• ล้างมือบ่อยๆ
• แยกห้องนอน ของใช้ส่วนตัว
• ไม่ทานอาหารร่วมกัน
5 วัน สังเกตอาการ
• สวมหน้ากากอนามัย เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น
• ล้างมือบ่อยๆ
• เว้นระยะห่าง
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข