สภาเภสัชกรรมขอรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกเภสัชกรทุกภาคส่วน
ต่อร่างประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง แนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)
(ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น.)
Link : https://bit.ly/3yQ9wMB