ขอเชิญเภสัชกรร่วมพูดคุย สรุปผลการทำงาน
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
วาระที่ 10 ครบรอบ 6 เดือน
วันที่เสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565