ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติ
ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 5 ฉบับ (ฉบับที่ 49-53)
ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก
ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ในการสวมหน้ากากอย่างถูกวิธี
กิจการ/กิจกรรมที่ทำได้ เปิดดำเนินการได้เมื่อมีความพร้อม ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
– การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงานข้ามเขต กรุงเทพมหานคร
– ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้
– สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
– สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก
– สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย
– โรงมหรสพ โรงละคร การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน
– สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร
– การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดแข่งขันกีฬา
– การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากให้สามารถทำได้ตามความเหมาะสม
– กรณีมีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนรวมกันมากกว่าสองพันคน ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งการจัดกิจกรรมต่อสำนักงานเขต
– สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมอื่นที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ สามารถเปิดดำเนินการ
ประกาศนี้มีผล ตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์