🥗การจัดอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กวัยเรียน ต้องมีคุณภาพ โภชนาการดี หมุนเวียนเมนู เพื่อสร้างการเจริญเติบโตและพัฒนาสติปัญญา

[ข้อมูลจากเพจกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข]