แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ต้องกักตัว
แต่ต้องระมัดระวัง อยู่ห่างจากคนอื่น สังเกตอาการตนเอง และตรวจ ATK เมื่อมีอาการ
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข