ขอเรียนเชิญเภสัชกรที่ร่วมทำโครงการเจอ แจก จบ Self Isolation เข้ารับฟังการชี้แจงการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:30 น.
ผ่านช่องทาง Live Facebook ของเพจสภา หรือ ร่วมประชุมใน zoom (จำกัด 300ท่าน)