ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 💉💉
.
ประกันสังคม ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine)
แก่ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน
สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคม กำหนดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2565 นี้ เปิดให้บริการระหว่าง 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 2565 ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของท่าน (แนะนำให้ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ)
.
หมายเหตุ : ท่านสามารถฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้โดยไม่ต้องเว้นระยะห่าง แต่หากมีโรคประจำตัว หรือมีประวัติการแพ้วัคซีน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการ
.
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานประกันสังคมสายด่วน 24 ชั่วโมง 1506
หรือเว็บไซต์ www.sso.go.th @ssothai
.
ที่มา : สำนักงานประกันสังคม