เช็กเลย !! ประกันสังคม ลดเงินสมทบ 3 เดือน
ม.33 เดิม 750 เหลือ 150 บาท / ม.39 เดิม 432 เหลือ 91 บาท เริ่ม พ.ค. – ก.ค. 65
รายละเอียดดังนี้
ผู้ประกันตนมาตรา 33 ปรับลดเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 1 ของค่าจ้าง เช่น
เงินเดือน 10,000 บาท ปกติจ่ายเงินสมทบ 500 บาท/เดือน เหลือ 100 บาท/เดือน
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ปกติจ่าย 750 บาท/เดือน เหลือ 150 บาท/เดือน
หมายเหตุ การคำนวณเงินสมทบจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับร้อยละ 5 ต่อเดือน
ซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างต่ำสุด 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท
ผู้ประกันตนมาตรา 39 ปรับลดอัตราเงินสมทบ จากเดิมร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1.9
จากปกติจ่าย 432 บาท เหลือ 91 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน