สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟัง และร่วมเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับ …
_____________________________________

“เวทีระดมสมอง แนวทางการกำกับดูแลระบบการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล และการขายยาออนไลน์ (Telepharmacy & Online Pharmacy)”
_____________________________________
โดยมีกำหนดการดังนี้ครับ
งานเสวนาจะมีขึ้น วัน อังคาร ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เวลา 13:00 – 16:30 น.
ภายในงานเสวนามีเวทีอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยมีนักวิชาการและผู้รู้
มีเนื้อหาเสวนาดังนี้ครับ

– แนวโน้ม กระแสพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎระเบียบสากล
โดย . ผอ.ฉันทพันธ์ ปัญจมานนท์
ผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล
.
– พฤติกรรม ความต้องการของผู้บริโภค
โดย . เภสัชกรสมพงษ์ อภิรมย์รักษ์
นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน ประเทศไทย
.
– ทัศนะคติผู้ประกอบวิชาชีพ นักวิชาการ
รศ.เภสัชกรหญิงสุณี เลิศสินอุดม
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
.
– ต้นแบบการบริการขายยาออนไลน์
โดย . ผศ.ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และดำเนินรายการโดยเภสัชกรวิรุณ เวชศิริ
ท่านใดสนใจ สามารถร่วมลงทะเบียน
ได้ที่ Link นี้ครับ
https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN_4ysOZBzmQ-usT4Dt71qCug