แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับเด็กอายุ 5 – 12 ปี

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข