แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเด็กอายุ 12 – น้อยกว่า 18 ปี
ขอบคุณที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข