3 ข้อปฏิบัติหลังกลับจากงานสงกรานต์
✔️สังเกตอาการตนเอง
✔️ช่วงสังเกตอาการ เลี่ยงพบปะผู้คน
✔️หากมีอาการหรือความเสี่ยงให้ตรวจด้วย ATK ทันที
[ข้อมูลจากเพจกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข]