กรมการแพทย์ เผยแพร่คู่มือฉบับประชาชนกรณีรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักกันตนเอง
(Outpatient with Self Isolation)

https://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page…