สรุปมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในระบบขนส่งทางอากาศ
คัดกรอง
-คัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้บริการในท่าอากาศยาน สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิร่างกาย
-ตรวจสอบเอกสารสำคัญของผู้โดยสารก่อนออกบัตรโดยสาร (Boarding Pass)
ป้องกัน
-สวมหน้ากากอนามัย (Medical Mask) หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน
-จัดให้มีแอลกอฮอล์ เพื่อใช้สำหรับล้างมือไว้ให้บริการ
-เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย1 เมตร
-นำเครื่องมือบริการตนเองต่าง ๆมาใช้ เช่น เครื่องออกบัตรโดยสารและป้ายติดสัมภาระอัตโนมัติ หรือเครื่องโหลดสัมภาระอัตโนมัติ
-ตรวจค้นโดยใช้เครื่องมือตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน(Walk Through Metal Detector- WTMD)
-ใช้สายพานรับสัมภาระเพื่อลดความแออัดของผู้โดยสาร
ควบคุม
-งดการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแผ่บพับโฆษณา
-งดการจำหน่ายอาหารและสินค้าในระหว่างปฏิบัติการบิน
-ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค (Cleaning and Disinfection) ในห้องโดยสารหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติการบินทุกครั้ง
-พิจารณาใช้เครื่องปรับอากาศและระบบกรองที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อรักษาความสะอาดของอากาศ
-จัดทำป้ายสัญลักษณ์ เครื่องหมายบนพื้น และประกาศผ่านระบบเสียงประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการเว้นระยะห่าง
ดูแล
-แจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงมาตรการทางสาธารณสุขและเงื่อนไข
ในการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ปลายทาง
-กำหนดให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด
ที่มา : กระทรวงคมนาคม