มาตรการป้องกัน COVID ระบบขนส่งทางบก

คัดกรอง
1 วัดอุณหภูมิผู้โดยสารทางเข้าอาคาร
2.ตรวจสอบเอกสารหากมีข้อกำหนดจุดหมายปลายทาง

ป้องกัน
3. มีเจลแอลกอฮอล์ และทำความสะอาดจุดสัมผัส
4.ผู้โดยสารใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง

ควบคุม
5. ลงทะเบียน ไทยชนะ และ หมอชนะ
6.งดให้รับประทานอาหารระหว่างเดินทาง

ดูแล
7.ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์
8.ระบายอากาศในรถโดยสารทุก 2 ชั่วโมง
9.เตรียมข้อมูลผู้โดยสาร หากต้องสืบสวนโรคหลังการเดินทาง

ที่มา กระทรวงคมนาคม