โรงพยาบาลเอกชนกว่า 100 แห่ง ร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียว “ สิทธิบัตรทอง ข้าราชการ พนักงาน อปท.”
ตรวจสอบรายชื่อ https://www.nhso.go.th/page/privatehospital_green
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ให้แยกผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยที่เป็นสีเขียวออกจากสิทธิประโยชน์ UCEP Plus (เจ็บป่วยฉุกเฉิน) โดยให้คงไว้แต่ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเหลืองและแดงเท่านั้นที่สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้ได้ ดังนั้นในส่วนของการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว จึงต้องไปรักษายังสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาของแต่ละคน อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ที่มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและครอบครัว สปสช.จึงได้เปิดรับสมัครโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เพื่อให้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวได้
ขณะนี้มีโรงพยาบาลเอกชนแจ้งความประสงค์ทำข้อตกลงเพื่อเข้าร่วมให้บริการแล้วกว่า 100 แห่ง ให้บริการผู้ป่วยนอกแยกกักตัวที่บ้าน (เจอ แจก จบ) และบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและในชุมชน Home Isolation / Community Isolation) และบริการ Hospitel
สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 ได้ที่เว็บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th/page/privatehospital_green
ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ