เรียนเภสัชกรทุกท่าน
ด้วยสภาเภสัชกรรมได้ย้ายสถานที่ทำการจากเดิมตั้งอยู่ที่ชั้น 7 อาคาร 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 ไปทำการ ณ สถานที่ตั้งแห่งใหม่ เพื่อเป็นการรองรับและอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิกสภาเภสัชกรรมและประชาชนทั่วไป
โดย ย้ายสถานที่ทำการสภาเภสัชกรรม ดังนี้ “สภาเภสัชกรรม ตั้งอยู่เลขที่ 88/19 ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ซอย 8 กระทรวงสาธารณสุขถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานสภาเภสัชกรรมและหน่วยงานในสังกัดสภาเภสัชกรรม