เตรียมตัวก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์

ประชาชน
– กลุ่ม 608 ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา
ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ / เข็มกระตุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนมีกิจกรรมรวมกลุ่ม
– ประเมินความเสี่ยง หากมีความเสี่ยงให้งดร่วมกิจกรรม
– เดินทางขนส่งสาธารณะ สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือ งดกินอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผู้จัดงาน
– ประเมิน COVID Free Setting ผ่าน Thai Stop COVID 2 Plus
– งานขนาดเล็ก (ผู้เข้าร่วมไม่เกิน 200 คน)
แจ้ง ศปก.ต. / ศปก.อ.
– งานขนาดใหญ่
ขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
– กำกับ ติดตาม ร่วมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น/สาธารณสุข

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข