ระบบบริบาลทางเภสัชกรรมของร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ (version 1.01)
PharmaKare by Pharmastore
เพื่อก้าวไปสู่ร้านยาคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน และส่งเสริมบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น