แนวทางการใช้ยารักษาโควิด 19 มีดังนี้
1. กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้รับประทานยา
2. กลุ่มผู้ป่วยอาการน้อย และไม่มีภาวะเสี่ยง เช่น ไข้ไม่สูง มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ จะรักษาด้วยยาตามอาการ เช่น ยาฟ้าทะลายโจร ยาลดไข้ ยาลดน้ำมูก เป็นต้น
3. กลุ่มผู้ป่วยอาการน้อย แต่มีภาวะเสี่ยง คือ อายุมากกว่า 60 ปี หรือ มีโรคประจำตัว (กลุ่ม 608) แพทย์จะพิจารณาเลือกยาต้านไวรัส ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
4. ผู้ป่วยโควิด19 ที่มีอาการปอดอักเสบจะให้ยาเรมดิซิเวียร์

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข