💉 5 จุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เปิดให้บริการ Walk in ไม่ต้องจองคิว
จุดที่ 1 Central World
จุดที่ 2 Central พระราม 3
จุดที่ 3 Central ปิ่นเกล้า
จุดที่ 4 Central EastVille
จุดที่ 5 Robinson ลาดกระบัง

* จุดที่ 1 เปิดรับ Walk in เวลา 11.00 -15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 65 จำนวน 300 คิว/วัน
* จุดที่ 2- 5 เปิดรับ Walk in เวลา 13.00-15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 65 จำนวน 200 คิว/วัน

สิ่งที่ต้องเตรียมมา
• บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นๆ ที่ยืนยันตัวตน เช่น passport
• หลักฐานรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19
• ปากกาส่วนตัว

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์