เรียนเภสัชกรร้านยาที่มีเภสัชกรอยู่ตลอดเวลาเปิดร้านยาทุกท่าน
ทางสภาเภสัชกรรม ขอสำรวจร้านยาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดูแลผู้ป่วยโควิด Self Isolation
เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประเทศในภาวะวิกฤติ โดยดูแลผู้ป่วย ATK บวก กลุ่มสีเขียว ที่มีจำนวนมากในขณะนี้ โดยเป็นโครงการร่วมกับ สปสช

ทางสภาเภสัชกรรมจะแจ้งรายละเอียดการทำงานในวันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 19.30 น

หากท่านสนใจ ลงทะเบียนตามนี้
รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม
ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง

https://forms.gle/drtebiLJUak4ocMn9

zoom จำกัดจำนวน (max 300)
https://zoom.us/j/97651743099…