💤หลัก 10 ประการ เพื่อสุขอนามัยการนอนหลับที่ดี (Sleep Hygiene)

[ข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข]