มาตรการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผู้ติดเชื้อโควิด
1 สนามสอบ
-เข้มมาตรการป้องกันโควิดขั้นสูงสุด
2 ผู้เข้าสอบ
– ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ตรวจสอบสถานที่สอบที่กำหนด และลงทะเบียนกับสถานที่สอบ
เมื่อทราบว่าตนเองติดเชื้อ ได้ที่ https://student.mytcas.com/
ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565
– สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
– ล้างมือก่อนและหลังการเข้าสอบ
– งดการพูดคุย เว้นระยะห่าง
– การเดินทางไปสนามสอบควรใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือประสาน
หน่วยสถานที่สอบ หน่วยบริการสาธารณสุข กรณีไม่มีรถส่วนตัว
3 ผู้คุมสอบ
– ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ
เช่น สวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง
– ใช้เวลาในการคุมสอบในห้องสอบให้น้อยที่สุด
วางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม
4 สถานที่สอบ
– ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน
ในการคัดกรองและให้คำแนะนำด้านสาธารณสุข
เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด
– จัดให้มีพื้นที่แยกสำหรับจัดการสอบเป็นสัดส่วน
แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกลุ่มผู้ติดเชื้อ
– เน้นให้มีการระบายอากาศที่ดี จัดที่นั่งสอบ ห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร
– จัดระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
เช่น การจัดการขยะติดเชื้อ และการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส