สธ. ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ยึดมาตรการ
ㆍบริการแบบผู้ป่วยนอก & การแยกกักตนเองที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยไม่มีอาการ / มีอาการเล็กน้อย ที่ไม่มีความเสี่ยง (โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ป่วย)
ㆍHI, CI, Hotel Isolation, Hospitel สำหรับผู้ป่วย COVID ที่มีอาการเล็กน้อย / ปานกลาง
ㆍโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วย COVID ที่มีอาการรุนแรง
เน้นย้ำ
ㆍการเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตนเอง & คนรอบข้าง
ㆍหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ชุมชน & สถานที่แออัด
ㆍปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
(สวมหน้ากากอนามัย, หมั่นล้างมือด้วยสบู่ & เจลแอลกอฮอล์, เว้นระยะห่าง, ตรวจ ATK ตามความจำเป็น)
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข และเพจศูนย์ข้อมูล COVID-19