ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ที่ต้องฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน
[ข้อมูลจากเพจศูนย์ข้อมูล COVID-19]
ข้อมูลการเสียชีวิตจากโควิด ข้อมูล 1 ม.ค. – 18 ก.พ. 65
ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 666 ราย คิดเป็นร้อยละ 82 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด
ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 58
มีประวัติรับวัคซีน 1 เข็ม 66 คน คิดเป็นร้อยละ 10
มีประวัติรับวัคซีน 2 เข็ม 197 คน คิดเป็นร้อยละ 30
มีประวัติวัคซีน 3 เข็มขึ้นไป 16 คน คิดเป็นร้อยละ 2
เร่งรัดการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และฉีดเข็มกระตุ้น เข็ม 3,4 ในผู้ที่ครบกำหนดเวลาแล้ว