การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ในช่วงโควิด 19
[ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]

#โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข