ยาก่อนอาหาร ยาหลังอาหาร ลืมกินยาตามเวลา อันตรายหรือไม่
.
[บทความโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]
[รูปภาพโดยเพจ Anti-Fake news center Thailand]