ข้อแนะนำสำหรับดูแลตัวเองในช่วงโรคระบาด COVID
ขอผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคร่วม เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคหอบหืด
หากติดเชื้อ COVID มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะรุนแรง

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ