💉💉แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 1 และ 2
โดยกระทรวงสาธารณสุข