การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้เดินทางระหว่างประเทศ (Vaccine Passport) 2 ประเภท
– e-Vaccine Passport
– แบบรูปเล่มปกติ มารับด้วยตนเอง ณ หน่วยบริการออกหนังสือรับรองที่ติดต่อไว้
ที่มา กรมควบคุมโรคและเพจศูนย์ข้อมูล COVID-19