😷อันตรายจากโรค MIS-C ในเด็กที่หายป่วยจากโรคโควิด-19
.

[ข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย]