เกณฑ์ในการนำส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล

1.มีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส นานกว่า 24 ชั่วโมง
2.หายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง ต่อนาทีในผู้ใหญ่
3. oxygen saturation น้อยกว่า 94%
4. โรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ตามดุลยพินิจของแพทย์
5. ในเด็ก หากมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ดื่มนมหรือทานอาหารน้อยลง
*แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 ม.ค. 65
ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเพจไทยรู้สู้โควิด