จากมติคณะกรรมอนุกรรมการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
พิจารณาจากผลการศึกษาในไทยและต่างประเทศ
ของการฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง
และการฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส
มีประสิทธิผลใกล้เคียง
กับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อในขนาดปกติ
และเกิดผลข้างเคียง / อาการไม่พึงประสงค์น้อยกว่า

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
มีความพร้อมให้บริการฉีดวัคซีน
เพื่อเป็นทางเลือก
3 รูปแบบดังนี้
1. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM)
ขนาดยาปกติ 30 mcg/dose
2. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM)
ครึ่งโดส ขนาดยา 15 mcg/dose
3. การฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (Intradermal : ID)
ขนาดยา 10 mcg/dose

ทั้งนี้การรับวัคซีน
อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

#วัคซีนมีเพียงพอ #ทางเลือก #ตามความสมัครใจ