[ลดเสี่ยงฝุ่น PM 2.5]

กรม สบส. เชิญชวนลด เลี่ยงฝุ่น PM2.5 ปฏิบัติตามสุขบัญญัติการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม