[ข่าวจากเพจ ไทยรู้สู้โควิด]
กระทรวงมหาดไทย สั่งทุกจังหวัดยกระดับเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 ได้ประเมินแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงให้ทุกจังหวัดดำเนินการดังนี้
1.ยกระดับการปฏิบัติงาน
• ตรวจสอบและจัดระบบรับแจ้งรักษาผู้ป่วย
• การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
• คัดกรองกลุ่มเสี่ยง
• มาตรกรป้องกันและควบคุมโรค
2.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
3. ยกระดับ Call Center ทุกพื้นที่
ที่มา : กระทรวงมหาดไทย PR